MCT กับยาลดน้ำหนักทั่วไปมีผลเรื่อง yoyo effect หรือไม่

Yoyo effect เกิดกับอาหารเสริมประเภทที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเรียบบีบตัว เมื่อหยุดใช้กล้ามเนื้อจึงคลายตัวทำให้ดูเหมือนอ้วนขึ้นมาอีกครั้ง แต่ MCT กระตุ้นการใช้ไขมันเก่าจึงไม่เกิด yoyo effect